ตะลุย อปท. » นครเชียงรายร่วมแก้ปัญหาหมอกควันนำรถออกฉีดพ่นละอองน้ำ

นครเชียงรายร่วมแก้ปัญหาหมอกควันนำรถออกฉีดพ่นละอองน้ำ

28 มีนาคม 2023
6112   0

นครเชียงรายร่วมแก้ปัญหาหมอกควันนำรถออกฉีดพ่นละอองน้ำ

ตามที่จังหวัดเชียงรายมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2566 เทศบาลนครเชียงรายได้เร่งเห็นปัญหาดังกล่าวประกอบกับเทศบาลนครเชียงรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงทำการจัดรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อให้ไปจับฝุ่นละอองขนาดเล็กเและลดมลภาวะเป็นพิษในอากาศ

โดยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มการปฎิบัติงานช่วงเช้าในเวลา 09.00 น. และช่วงบ่ายในเวลา  14.00 น ดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่ก่อสร้าง แหล่งชุมชนสำคัญ หรือพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองหนาแน่น ดังนี้

1. โดยได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลนครเชียงราย เช่น เขตชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,00 ลิตร และ ขนาด 6,00 ลิตร ออกพ่นละอองน้ำในเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 นาย พร้อมยานพาหนะออกปฎิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ

 

1.2 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 5 นาย ออกสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วม

1.3 ยานพาหนะที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ประกอบด้วย

1.3.1 รถตรวจการณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คัน

1.3.2 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

1.3.3 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

1.3.4 รถสายตรวจเทศกิจ จำนวน 5 คัน

1.4 เส้นทางที่ฉีดพ่นละอองน้ำ มีดังนี้

 

1.4.1 ถนนพหลโยธินสายใน

1.4.2 ถนนบรรพปราการ

1.4.3 ถนนงำเมือง

1.4.4 ถนนธนาลัย

1.4.5 ถนนราชโยธา

1.4.6 ถนนสันโค้งน้อย

2. ในห้วงระหว่างเวลา 00.00 – 08.00 น. เทศบาลนครเชียงราย โดยงานสวนสาธารณะ กองช่าง จัดรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 7 คัน ฉีดพ่นน้ำในพื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะ ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย