ตะลุย อปท. » นครเชียงรายประกาศรับสมัครสาวสวยร่วมประกวดเทพีสงกรานต์

นครเชียงรายประกาศรับสมัครสาวสวยร่วมประกวดเทพีสงกรานต์

26 มีนาคม 2023
5856   0

นครเชียงรายประกาศรับสมัครสาวสวยร่วมประกวดเทพีสงกรานต์

หลักเกณฑ์การเข้าประกวด

รับสมัครจำนวน 20 คน ผู้เข้าประกวดเป็นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี (เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2540-2549)

– ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีครอบครัวมาก่อน

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอาชีพ และหน้าที่การงานไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม

– ผู้เข้าประกวดต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

เริ่มดำเนินการประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เวทีการประกวดสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 17.00 น. ณ กองอำนวยการ)

ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าประกวดครั้งนี้

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000. – บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สถานที่รับสมัคร

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS) อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 160776 ต่อ 310

สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 713858, 081 587 0405

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

-ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

-รูปถ่าย 2 ใบ