การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » มรภ.ชร.จับมือ มรภ. ภาคเหนือ 8 แห่ง MOU เรียนที่ไหนก็โอนหน่วยกิตได้

มรภ.ชร.จับมือ มรภ. ภาคเหนือ 8 แห่ง MOU เรียนที่ไหนก็โอนหน่วยกิตได้

28 กุมภาพันธ์ 2023
5732   0

มรภ เชียงราย จับมือ มรภ. ภาคเหนือ 8 แห่ง MOU จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 26 ก.พ.2566 ที่ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย (Reinventing University) และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการศึกษา โดย ผศ.ดร.ศรชัย ผศ. ดร.ชุมพล เสมาพันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีกำแพงเพชร,   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยร่วมกันภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวทางการเรียนรู้ของประชาชนในโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืน

โดยมีขอบเขตความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับวิศวกรสังคมเป็นรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) หรือการจัดการสอนออนไลน์ในรูปแบบอื่นที่อยู่ในระบบคลังหน่วยกิตและเก็บสะสมได้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในรูปแบบต่าง ๆ เรียนข้ามสถาบันได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน Pre – Universities สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในรูปแบบต่างๆ เรียนข้ามสถาบันและสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้ และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อสร้างระบบและกลไกการดำเนินงานภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมทั้งสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเห็นสมควรตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง จะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคตต่อไป

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า วันนี้ม.ราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมถึง  2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือการลง MOU   กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่งของภาคเหนือ ที่พัฒนาการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนที่ไหนก็ได้ สามารถถ่ายโอนหน่วยกิจไปยังมหาวิทยาลัยขอบตนเองได้ทั้งหมด จะเรียนวิชาของมหาวิทยาลัยใน 8 แห่งที่ลง MOU ก็ถือว่ามีสิทธิ์จะลงทะเบียนเรียน กิจกรรมที่สองเป็นการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ประการสำคัญปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 50 ปี ถือเป็นการมาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกัน

ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวอีกว่า ประโยชน์ของการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประการแรก นักศึกษาของทั้ง 8 สถาบัน สามารถจะเรียนวิชาที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยของตน ก็สามารถไปลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอื่นใน 8 แห่งได้และจะนับเป็นหน่วยกิตหนึ่งของการเรียนด้วย ประการที่สองเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอนที่จะสอนในรายวิชาเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง จะได้นำเนื้อหาและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ ประการที่สามเป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ เวลา

 

ไหนก็ได้ ประการที่ 4 เป็นการสร้าง Pre-degree สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ ม.ปลายเมื่อมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยก็สามารถโอนหน่วยกิตทั้งหมดมาได้ และสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาทั่วไปด้วย ซึ่งข้อตกลงที่ทำไว้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีข้อบังคับรองรับในการเทียบโอนหน่วยกิตที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนมหาวิยาลัยที่ติดในข้อบังคับก็จะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินการในอนาคตอันใกล้…….