ตะลุยข่าว » นครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ761ปี

นครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ761ปี

26 มกราคม 2023
6998   0

นครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ761ปี

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องจาก 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการกอง หน.ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จึงได้จัด “พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุครบ 761 ปี “ (ตานหาพญามังราย) โดยได้ตั้งขบวนแห่จากหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ไปตามถนนงำเมืองเคลื่อนไปยังวัดดอยงำเมือง ภายในงานประกอบกิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ได้แก่ พิธีสักการะบูชาพระสถูป การทำบุญสักการะดวงวิญญาณพญามังรายมหาราช การแสดงมหาราชันย์ล้านนา จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การฟ้อนไหว้สาพญามังราย โดยชมรมนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และการแสดงแสงสีเสียง “ใต้ร่มพระบารมีองค์พญามังราย” จากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เพื่อถวายแด่องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน