ตะลุยข่าว » เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครภูเก็ตลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครภูเก็ตลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

20 มกราคม 2023
5535   0

เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครภูเก็ตลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านการท่องเที่ยวการศึกษาและการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ บันทึกความร่วมมือนี้เรียกว่า “เทศบาลนครเชียงราย” ฝ่ายหนึ่งกับ เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.ญาณิศา บัวเกษ รองปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ ปลักเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองระหว่างกัน ในการนำความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเมือง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเมืองอาหารปลอดภัยและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ณ เชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ได้นำคณะเทศบาลนครภูเก็ตเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรปลอดภัย พร้อมรับฟังการสรุปบรรยาย ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย เยี่ยมชมสรุปด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชมพื้นที่ดำเนินงานสายไฟฟ้าลงดิน ถนนธนาลัย และการรองรับการที่เชียงรายเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้