ตะลุย อปท. » เครือขายสตรี เทศบาลนครเชียงรายจัดงานคาวบอยไนท์ครบรอบ 22 ปี

เครือขายสตรี เทศบาลนครเชียงรายจัดงานคาวบอยไนท์ครบรอบ 22 ปี

19 ธันวาคม 2022
5665   0

 

เครือขายสตรี เทศบาลนครเชียงรายจัดงานคาวบอยไนท์ครบรอบ 22 ปี

ที่บริเวณ ลานเอนกประสงค์ สวนตุงนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานคาวบอยไนท์ครบรอบ 22 ปี เครือขายสตรี เทศบาลนครเชียงราย มีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางกรรณินารี  สมอินทร์ ประธานกลุ่มสตรีเขต 3, คณะกรรมการเครือข่ายสตรี เทศบาลนครเชียงราย ทั้ง ๖๕ ชุมชน และเกี่ยวข้องกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและร่วมงาน

สำหรับเครือข่ายสตรีเทศบาลนครเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการ ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เพื่อร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลของชุมชนท้องถิ่น, เพื่อส่งเสริมกองทุนเครือข่ายสตรี ให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการให้กับสตรีและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น, เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนท้องถิ่น และสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับ ให้หลากหลายต่อสาธารณะและพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายต่าง ๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสตรีในทุกระดับ

 

ที่ผ่านมา เครือข่ายสตรีเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรม สาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นมากมาย หลากหลายกิจกรรม และใน วาระครบรอบการจัดตั้งเครือข่ายสตรีเทศบาลนครเชียงราย ครบรอบ 22 ปี ในปีนี้ จึงมีได้จัดงานคาวบอยไนท์ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนจัดหางบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป….