ตะลุย อปท. » นครเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นครเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

16 พฤศจิกายน 2022
5422   0

นครเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๑ (downtown) ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมทางเทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance บนเวทีการแสดงและจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดาวทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑ (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย