ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » ผู้ว่าของเราเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ํากก”

ผู้ว่าของเราเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ํากก”

19 พฤศจิกายน 2022
4551   0

ผู้ว่าของเราเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ํากก”

ที่บริเวณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” มี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายคณิต คงช่วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า และผู้ประกอบการต่างๆ ให้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้า โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

การเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ํากก” จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ถือเป็นวันแรกและจะมีการจัดทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ไปสิ้นสุดราวปลายเดือน มกราคม 2566

ซึ่งภายในงานท่านจะได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงดนตรี, การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องประดับ กับร้านค้าที่คงเอกลักษณ์แบบล้านนา กว่า 100 ร้านค้า