ตะลุยข่าว » รอบรั้วทั่วไทย » สปก.บวชป่าสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

สปก.บวชป่าสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2022
7587   0

สปก.บวชป่าสร้างฝ่ายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงพร้อมปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

ที่ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน โครงการ “ปลูกป่า บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ในนามของ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

 

สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการ “ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกอง ประสานงานโครงการพระราชดําริ แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้จัดทํา โครงการ “ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขึ้นในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ

 

โดยในส่วนอําเภอภูเพียง มีพื้นที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 31,100 ไร่  ซึ่ง ส.ป.ก.น่าน ได้ดําเนินการจัดที่ดินไปแล้ว จํานวน 2,845 ราย เนื้อที่ 23,954 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินแปลงเกษตรกรรม จํานวน 2,555 ราย เนื้อที่ 23,776 ไร่ ที่ดินแปลงชุมชน จํานวน 428 ราย เนื้อที่ 181 ไร่ และในส่วนตําบลน้ําเกี้ยน จัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม จํานวน 210 ราย เนื้อที่ 1,545 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ เกษตรกรทําประโยชน์ในที่ดิน โดยปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้สัก ไม้ผล พืชไร่ และทําเกษตรผสมผสาน ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดมา นอกจากนั้น ส.ป.ก. ยังมีภารกิจที่จะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ป่าชุมชน และที่ดิน เกษตรกรรม โดยการประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทําให้มีน้ําใช้เพื่อการเกษตร และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นสักทอง มะค่า พยุง ต้นหว้า สมุนไพร และผักพื้นบ้าน จํานวน 500 ต้น, การมอบกล้าพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ ของจังหวัดน่าน ให้ผู้นําชุมชนตําบลน้ำเกี้ยน 5 หมู่บ้าน, การมอบพันธุ์ปลา จํานวน 30 ถุง ให้กับผู้นําชุมชน, พิธีบวชป่าตามประเพณีล้านนา (น่าน) ณ ป่าชุมชนหมู่ที่ 5 พื้นที่ประมาณ 2,545 ไร่ และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา และส่งมอบฝายชะลอน้ำให้องค์การบริหาร ส่วนตําบลและเกษตรกรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จากใน นายวุฒิพงษ์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริจังหวัดน่าน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีว่าที่ร้อยตรี อลงกต ประสมทรัพย์ ประธษนกลุ่มพร้อมด้วย  นางอธิพรรณ ประสมทรัพย์ เกษตรกรต้นแบบ และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต ให้การต้อนรับ   โดยนายวุฒิพงษ์  พร้อมคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การใช้แนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ และช่วยยกระดับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประการสำคัญ พื้นที่ของจังหวัดน่านมีความสำคัญไม่เฉพาะเพียงแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หากแต่ยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งเป็นสายน้ำที่จะมาเติมเต็มน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปีละไม่น้อยกว่า 45% หรือกว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากป่าไม้ถูกทำลาย หรือใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ต้นน้ำ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำในลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก จึงรวมตัวกันดำเนินการปลูกพืชผล สมุนไพรปลอดสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งภายในงานสมาชิกกลุ่มได้นำ ผลผลิตแปรรูปสมุนไพรมาแสดงและจำหน่าย อาทิ ชาอบแห้งหรือสดสกัดเป็นน้ำมันนวด  ยาหม่อง เจลสมุนไพร(สูตรเย็น)และสบู่   มาแสดงและจำหน่าย ก่อนที่คณะนายวุฒิพงษ์ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ จะทำการลงปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน น่าน 59 ในแปลงเกษตรต้นแบบ

นายวุฒิพงษ์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมในวันนี้ที่ดำเนินการคือการปลูกป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่เป็น 1 ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดน่าน, พัทลุง, นครพนมและจังหวัดนครนายก ที่ดำเนินการในครั้งนี้ นอกจาก 4 จังหวัดในเบื้องต้นยังมีจังหวัดเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศร่วมประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันด้วย มีต่นไม้ที่ทำการปลูกประมาณ 20,000 ต้น ทั้งยังมีการส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ เนื่องในวาระโอกาสสำคัญนี้

นายวุฒิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ สนง.สปก. ได้เลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัด นำร่องในการดำเนินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากเป็นจังหวัดต้นน้ำที่มวลน้ำไหลลงไปสู่ภาคกลางของประเทศจึงถือว่า จ.น่านเป็นจังหวัดต้นน้ำที่สำคัญ   ดังนั้นการปลูกป่าจะช่วยให้เรามีต้นน้ำที่ยั่งยืนและบริหารจัดการการใช้น้ำในระยะยาวได้ วนการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก ถือเป็นกลุ่มเกษตรต้นแบบที่น่าสนใจเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยว ทำการเกษตรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ไหนและจะเชิญชวนผู้บริโภคมาซื้อสินค้าของกลุ่มได้อย่างไร ซึ่งที่นี้มีกิจกรรมหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่นกิจกรรมกินเมี่ยงโบราณ การแช่เท้าอบสมุนไพร และการจำหน่ายผลิตพันธุ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรปลอดสารเคมี

นอกจากนนี้ในวันนี้  เราจะได้ร่วมกันปลูกข้าวปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน น่าน 59 ในแปลงเกษตรต้นแบบ ถือเป็นกิจกรรสำคัญ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

นางอธิพรรณ ประสมทรัพย์ เกษตรกรต้นแบบ กล่าวว่า การที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้เนทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริจังหวัดน่าน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ จะช่วยให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกรที่กลุ่มได้รับซื้อสมุนไพรต้นน้ำปลอดสารเคมีจากเกษตรกรของจังหวัด สร้างอาชีพให้กับสมาชิกและชาวบ้านจากการผลิตสินค้าแปรรูปจากสมุนไพร ประการสำคัญทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกด้วย

จากนั้น นายวุฒิพงษ์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะและกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ได้ร่วมกันปลูกข้าว