ตะลุย อปท. » อบจ.ชร.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จ.เชียงราย

อบจ.ชร.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จ.เชียงราย

7 สิงหาคม 2023
8696   0

อบจ.ชร.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 12 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 5
         วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 12 ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ) รุ่นที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย โดยมี นายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย ร่วมด้วย ในการนี้ นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ
.
        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้สอดรับกับนโยบายที่ว่า “ลดการว่างงานเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ” จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดรายได้ ลดปัญหา การว่างงานและส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกัน อันจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหา ในด้านเศรษฐกิจรากหญ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนขีดจำกัดความสามารถของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพและยังยืนต่อไป